Om Statsat

Statsat AS ble opprettet i 2013 som heleid datterselskap av Space Norway AS. Selskapet er etablert for å kunne levere tjenester til statlige etater innenfor utvidet egenregi. Dette innebærer at staten via Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som eier av Space Norway AS, gjennom sitt eierskap og kontroll over selskapet og gjennom vedtektene for de to selskapene, har en gjennomgående kontroll i Statsat AS. NFD skal blant annet godkjenne oppdrag Statsat tar for statlige enheter. Vedtektene spesifiserer at ”selskapet kan kun i meget begrenset utstrekning yte tjenester til andre enn slike statlige enheter eller sine aksjonærer”. Tjenester til ikke-statlige enheter er begrenset til en viss andel av omsetningen, for at Statsat ikke skal opptre som et kommersielt selskap. Denne andelen er fra og med 2017 satt til 20% i tråd med norske og europeiske regler for  selskaper med utvidet egenregi.

Virkeområde

Statsat skal være et strategisk viktig selskap for statlige myndigheter. Statsats virkeområde er begrenset av de oppdrag det har for Staten. Staten forvalter selskapet gjennom Space Norway som et ledd i Space Norway’s sektorpolitiske rolle. Statsat skal være et kompetansemiljø for å ivareta statlige etaters behov, men vil som et ledd i arbeidet søke strategisk samarbeid med relevante norske aktører.

Hensikt

Statsat AS er et strategisk redskap for statlige myndigheter til å kunne oppnå vedtatte mål, ved selv å kunne realisere – og derved ha kontroll over – kostnadseffektive rominfrastrukturløsninger for offentlige formål.

Målsetting

Statsat skal inneha et kompetent miljø for å realisere satellittprosjekter for myndighetsbruk. Selskapet skal ha tjenesteleveransene i fokus. Selskapet skal også besitte den bakenforliggende tekniske og operative kompetansen på satellitter og tilhørende nettverk som er nødvendig for å sikre velfungerende leveranser. Ved at de respektive myndigheter dermed kan konsentrere seg om bruken av dataene, og ikke anskaffelse og drift av satellittene, reduseres terskelen for å ta i bruk ny teknologi.